Importbelemmering via CVO

Er ontstaan steeds vaker problemen met het importeren van voertuigen uit andere lidstaten wanneer het CVO (Certificaat Van Oorsprong) bij inschrijving niet kan worden getoond. Keurmeesters van de Rijksdienst Wegverkeer (RDW) 'eisen' bij de inschrijving van een importauto soms een CVO. Zonder het aanleveren van die CVO wordt de inschrijving in het NL kentekenregister dan niet voltooid. De uitleg daarbij is dat men anders niet de CO2 uitstoot (al dan niet WLTP gemeten) kan vaststellen. Een dergelijk standpunt van een keurmeester is onjuist. Dat heeft de RDW inmiddels ruimhartig bevestigd.

Kern is dat een voertuig dat is geregistreerd in een andere EU lidstaat eenvoudig moet kunnen worden ingeschreven in een andere EU lidstaat, in ons geval Nederland. Blijkens de eerdere registratie in de EU, voldoet de auto aan de Europese toelatingseisen. Het (niet kunnen) vastleggen door de RDW van de CO2 uitstoot vanwege een ontbrekend kentekengegeven in andere lidstaten. Daarmee is er niets dat inschrijving in Nederland in de weg mag staan. De RDW geeft aan dat wél te moeten doen wat te maken zal hebben met de wens van de belastingdienst hieromtrent. Om BPM te kunnen aangeven, zal je als importeur ook de CO2 uitstoot moeten opgeven. Voor de Belastingdienst is de RDW vaststelling het meest betrouwbaar. Uiteindelijk is het aan de belastingplichtige om ter berekening van de aan te geven rest BPM de In zijn optiek juiste CO2 uitstoot te gebruiken.

Het hebben van een CVO voorkomt veel onnodige discussie en verdient daarom aanbeveling. Wanneer je het CVO echter niet hebt is het verkrijgen ervan niet zelden moeizaam en bovendien veelal kostbaar. Als aangever moet je bij het ontbreken van de CO2 uitstoot deze ook maar zo zuiver mogelijk zien te achterhalen. Het liefst op VIN-niveau (voertuigspecifiek). Een 'mooi voorbeeld' zijn Deense auto's. Steeds vaker zien wij jonge auto's uit Denemarken geïmporteerd worden. Het CO2 gegeven mist op de Deense registratie en kan daar niet van worden overgenomen. Denemarken deelt het via haar belastingdienst SKAT echter op betrouwbare wijze. Op VIN niveau is de CO2 uitstoot daarmee perfect én betrouwbaar te motiveren voor de RDW én te gebruiken voor de BPM aangifte. Het eisen van een CVO leidt keer op keer niet tot andere CO2 uitstoot gegevens.

Bij Spaanse import is het tot nu toe veelal lastiger om zonder CVO een CO2 uitstoot vast te stellen. Voor de belastingaangifte kán worden volstaan met vergelijking. De RDW kán de CO2 uitstoot berekenen op NEDC 1.0 niveau via de zgn Scandinavische rekenmethode. Deze waarde is vaak aanmerkelijk hoger. De belastingdienst kán deze te hoge waarde vervolgens aanhouden en een naheffing erop baseren. In dat stadium is het aanvragen van een (bevestigende CVO) nog tijdig genoeg en is een bezwaar tegen de naheffing 'een inkopper'. Daarbij zien wij ook gebeuren dat de fiscale waarde (grondslag bijtelling) wordt gecorrigeerd. Dit is ongeoorloofd aangezien je als BPM aangever een lagere CO2 uitstoot met daaraan te relateren fiscale waarde hebt opgegeven. Totdat blijkt dat de aangegeven waarde te laag is, dient deze te worden gehanteerd.

Het is uitermate belangrijk om zuiver om te gaan met de CO2 uitstoot. De wijziging in de BPM tabel per 1 juli, doet daar op zich hélemaal niets aan af maar strooit mogelijk wel zand in de raderen. Verdere verwarring hieromtrent moeten we voorkomen aan zowel de importeurs zijde als aan de zijde van de Belastingdienst en RDW.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Weet ons dan te vinden! 


'Collegiale wijzigingen'

Alexander Dümmer bedankt!

Alexander Dümmer bedankt!
Alexander begon in juni 2013 bij B&P en ontwikkelde zich tot een ervaren en betrokken collega. Graag gezien bij onze klanten, plezierig als collega en een échte automan. Alexander besloot onlangs om toch zijn oude passie weer op te pakken en weer terug het autobedrijf in te gaan. Per 1 juni begint Alex bij Garage Mestrom in Groesbeek om als rechter hand van Gerard Mestrom het succes van Mestrom te continueren. En om natuurlijk de parallel import daar meer leven in te blazen. Alexander; bedankt voor je inzet bij ons en heel veel succes bij Mestrom!

Roy Nanhoe
In januari jl. begon Roy Nanhoe bij ons voor Noord West Nederland. Helaas leiden persoonlijke omstandigheden van Roy ertoe dat Roy met onmiddellijke ingang niet langer voor B&P werkt. Wij betreuren dat ten zeerste. Roy, dank voor je inzet en succes voor de toekomst.

Inmiddels hebben wij voor beide vertrekkende collega's nieuwe invulling gevonden, die we binnenkort ook hier weer voorstellen!


Heropening RDW Keuringsstations

Op 14 mei heeft de RDW laten weten dat zij met ingang van 18 mei alle RDW-keuringsstations zal heropenen, met uitzondering van keuringsstation Heerenveen in verband met verbouwingswerkzaamheden. Deze heropening zal 22 mei zijn. De fysieke keuringen zullen hiermee ook weer opgestart worden. Afspraken kunnen vanaf heden online worden ingepland.

Afgelopen periode hebben wij voor particuliere importeurs invoer dienstverlening uitgevoerd. Indien u om welke reden dan ook liever niet naar de RDW gaat, blijven wij u graag van dienst met onze importdienstverlening!

Diensten voor erkenninghouders

Voor erkenninghouders blijft de tijdelijke coronaprocedure voorlopig nog gelden. Dit is om de veiligheid en de 1,5 meter afstand te kunnen blijven garanderen op de RDW keuringsstations. Het is belangrijk dat erkenninghouders geen afspraken plannen op de keuringsstations maar dat de aanvragen via het benodigde webformulier of via de dienst Versnelde Individuele Aanvraag (VIA) plaatsvinden.

Over VIA worden erkenninghouders door de RDW geïnformeerd via email en/of brief. In specifieke gevallen volgt alsnog een aanvullend onderzoek bij een RDW-locatie. De RDW voert daarnaast steekproeven uit om zo de kwaliteit van de voertuigen te controleren.

Het is voor erkenninghouders niet toegestaan om voor reguliere importkeuringen gebruik te maken van een afspraak op een keuringsstation. Erkenninghouders mogen wél met schadeauto's naar het keuringsstation. Ook zij dienen hiervoor online een afspraak te maken.

Bent u van plan om naar een keuringsstation te gaan, houdt u dan rekening met de richtlijnen van het RIVM. Daarnaast vraagt de RDW u om enkel op afspraak naar een keuringsstation te komen, aanwijzingen van het personeel op te volgen en alleen te komen.

Lees hier het bericht van de RDW over de heropening van de keuringsstations.

Heeft u vragen over het importeren van een voertuig? Of wilt u vrijblijvend en kosteloos de BPM laten berekenen? Neemt u dan contact met ons op.


Hoge Raad: BPM tabel voorgaand jaar mag worden toegepast

Een geïmporteerde auto met een eerste toelating in februari 2013 mag gebruik maken van de bpm-tabellen van 2012.

De Hoge Raad heeft Euro Auto Logic in het gelijk gesteld in een zaak van de juridisch dienstverlener tegen de Belastingdienst. Dat blijkt uit het arrest, dat begin mei is gepubliceerd. De Hoge Raad handhaafde het oordeel van het Gerechtshof, die stelde eerder dat bij de bpm het mogelijk is om een ander, eerder, regime te gebruiken als een vergelijkbaar Nederlandse voertuig dat ook heeft kunnen doen.

De zaak draaide om een voertuig dat in februari 2013 zijn eerste toelating had. In 2014 werd het voertuig ingevoerd in Nederland. Bij de bpm-aangifte moet dan altijd gekeken worden naar het referentievoertuig, in dit geval dus een auto met een eerste tenaamstelling van februari 2013. Maar de bpm-regelgeving kent een overgangsregeling, die tot twee maanden na een tariefwijziging toegepast mag worden. En dus kan gebruik gemaakt worden van de 2012 bpm-regelgeving. "De Belastingdienst accepteerde in veel gevallen niet dat er gebruik werd gemaakt van deze overgangsregeling. De Hoge Raad heeft nu niet voor redelijke twijfel vatbaar geacht dat dit geaccepteerd moet worden", zegt Tom Vriesema, die namens Euro Auto Logic, het juridische zusterbedrijf van Bolsenbroek en Partners, de zaak heeft gevoerd.

Erkenning
In de afgelopen jaren is de bpm-tabel vaak met ingang van 1 januari aangepast. Met betrekking tot al geïmporteerde auto's zijn de gevolgen van dit arrest niet heel groot, denkt Vriesema. "Iedereen die op deze wijze aangifte heeft gedaan of bezwaar heeft gemaakt tegen de bpm-aangifte op een auto met als eerste toelating januari of februari in de afgelopen jaren, is spekkoper. Met onmiddellijke ingang is het arrest van toepassing bij import. Maar het wordt niet met terugwerkende kracht alsnog toegepast op het rijdend park." Vooral bij relatief jonge auto's met een hogere CO2-uitstoot kan het verschil groot zijn. "In de praktijk kan door een eerder jaar te gebruiken de bpm een paar honderd tot rond de duizend euro lager zijn."

mr. Tom Vriesema

Deze uitspraak laat opnieuw zien dat een importeur in beginsel kan vertrouwen op een gedegen taxateur of adviseur.

- mr. Tom Vriesema

 

Los van de winst in deze zaak is Vriesema vooral blij met de erkenning, die de Hoge Raad geeft. "De Belastingdienst creëert een bepaalde stemming waarbij een (nieuw) standpunt als onmogelijk wordt bestempeld. Dat past in een patroon, want eerder werden taxaties stelselmatig als onjuist bestempeld en de taxateur –bijna- als ‘fraudeur’. Of vergelijk de discussie over aangifte doen van de marge waarde, ondanks dat het voertuig als btw voertuig is aangekocht. Deze uitspraak laat opnieuw zien dat een importeur in beginsel kan vertrouwen op een gedegen taxateur of adviseur."

WLTP 1juli 2020
Op 1 juli worden de nieuwe op de WLTP gebaseerde bpm-tabellen van kracht. Dat wordt volgens Vriesema ook voer voor rechtszaken. "Dat wordt een interessante periode. Bij aangifte van een voertuig mét een eerste toelating in juli kun je in mijn optiek een vergelijking maken met een identiek voertuig uit juli, die dankzij de overgangsregeling dan nog valt onder de NEDC, waardoor de bpm lager kan (!) zijn. De Hoge Raad is daarover helder, de relevante kenmerken zijn leeftijd en ouderdom en die worden bepaald door de datum eerste toelating."

Download

Lees de uitspraak hier.
Juridische beschouwing mr. Tom Vriesema


Huurauto importeren? Pas op!

Bij het importeren van een huurauto of meerdere huurauto's is het zaak goed op te letten bij het doen van uw bpm aangifte. Wanneer een (import)auto een verleden heeft als huurauto, kent de markt daar een lagere waarde aan toe. Dat blijkt onder andere ook uit de specifiek benoemde waardering als 'ex-rental' in taxatiesysteem Xray. Steeds vaker zien wij 'slimme taxateurs' van andere bureau's en ook 'slimme importeurs' die standaard de huurauto optie aanvinken om zo tot een lagere BPM afdracht te komen. Is dat wel slim?

 

Huurauto importeren
Rental? Alleen Ja bij Ja! (klik afbeelding)

Nee dus! En zeker niet waar recent ons hoogste rechtsorgaan, de Hoge Raad der Nederlanden (HR), hierover een uitspraak heeft gedaan. De HR oordeelde dat ex-huurauto's niét te vergelijken zijn met niet ex-huurauto's. Dat houdt in dat de HR het eens is met een afwijkende waardering. Wanneer je een niet ex-huurauto waardeert als een wél ex-huurauto doe je onjuist aangifte met alle gevolgen van naheffing en boete die daarbij horen. De inspecteur zal voor zijn naheffing teruggrijpen naar de 'tabel BPM' die op het aangiftemoment gold aangezien bij de aangifte die je deed geen alternatief door u als aangever is aangeleverd. Waar de aangifte bewust onjuist is geweest, geeft hem dit zélfs ruimte voor een fiscale boete.

De Hoge Raad oordeelt verder dat bij toepassing van een koerslijst die géén huurautocorrectie doorvoert, je deze koerslijst daarop niet zelfstandig op kunt aanpassen. Je kunt in de praktijk daarmee énkel Xray als koerslijst voor ex-rental toepassen. Met een taxatierapport is, mits goed gemotiveerd en geobjectiveerd, wél een waardevermindering voor ex-rental door te voeren.

Heeft uw 'slimme taxateur' zich, al dan niet in uw opdracht, 'vergist'? De gevolgen zijn voor de aangever en niet voor de taxateur. Het is zaak uw aangiften te beoordelen op onjuistheden wat dit betreft. De inspecteur kan u hierop, zoals bij iedere aangifte, 5 jaar lang naheffen en beboeten. Graag beoordelen wij vrijblijvend en discreet uw huidige wijze van aangifte waarna wij u een eerlijk advies geven; ook als u wél al op het slimme spoor zit. U mag daarvoor contact opnemen met Frank Bolsenbroek of via ons centrale e-mailadres.

Wilt u maximaal rendement bij uw BPM aangifte en daarbij oprecht BPM aangifte doen? Bolsenbroek & Partners adviseert u professioneel en gedegen binnen de normale mogelijkheden. Dat kan zowel met een koerslijst aangifte, een tabel aangifte als met een taxatierapport aangifte. De resultaten, ook na aftrek van van onze kosten, zullen u positief verrassen.

Het arrest Hoge Raad 28-02-2020


RDW: (nog) Geen herstart importschade keuringen

hervatting schadekeuringen?

Gisteren publiceerde de RDW 'Herstart import zware voertuigen en schadekeuringen vanaf 28 april'. Hier uit maakten niet alleen wij, maar ook BOVAG op dat importauto's met schade weer door de RDW geïdentificeerd gaan worden op het keuringsstation. De titel van het bericht is dan ook even hoopgevend als 'misleidend'. De RDW verduidelijkt verder:

 

Vanaf 28 april start de RDW weer met importkeuringen van zware bedrijfsauto’s en zware aanhangwagens. Daarnaast start de RDW weer met het keuren van Nederlands gekentekende personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s die na schade een status ‘verbod voor rijden op de weg’ hebben gekregen en weer zijn gerepareerd. Afspraken maken is inmiddels weer mogelijk.

De vaagheid zit hem in 'Nederlands gekentekende'. Het gaat dus énkel om Nederlands geregistreerde auto's die eerder een WOK (1) schade (zware schade) hebben opgelopen waarna het NL kenteken tijdelijk ongeldig (verbod rijden op de weg) is gemaakt. Een met dergelijke schade geïmporteerde auto wordt dus nog altijd door de RDW niet geïdentificeerd.

Hiaat in RDW Corona Noodprocedure

Binnen de RDW Corona noodprocedure wordt bij opgave identificatie een vraag gesteld:

Een héle lastige vraag wanneer je deze moet beantwoorden en:

 1. je weet dat het voertuig bij een vorige eigenaar, 3 jaar geleden, een scherm en koplamp in elkaar heeft gehad.
 2. je weet dat RDW geen schadevoertuig als bedoeld in Artikel 1.1 Regeling voertuigen (WOK/zware schade) identificeert binnen de noodprocedure.
 3. je je afvraagt: wanneer je voertuig dus geen WOK schade heeft; kan je dan nee invullen?
 4. wanneer je geen WOK schade schade voertuig hebt, en je vult 'ja' in; wat doet RDW dan met de auto? Mag je de auto dan wél laten zien onder de noemer van 'steekproef'?
 5. je je afvraagt: hoe interpreteert de individuele RDW-er het antwoord 'Ja' maar jij wéét of meent dat je geen WOK schade hebt.
 6. je je afvraagt: hoe belangrijk kan (al dan niet in (ver) verleden herstelde schade) voor de identificatie zijn?
 7. je al eens hebt meegemaakt dat je op een herstelde schade, die niet onder de WOK viel, toch alsnog een WOK kreeg.
BOVAG: 'blij'

Het is lastig te begrijpen waarom de RDW zo krampachtig om blijft gaan met de herstart van identificatie van importvoertuigen met schade. Ook 'BOVAG heeft diverse gesprekken gevoerd met RDW en is blij dat RDW ook deze importkeuringen weer gaat uitvoeren. Die is namelijk erg belangrijk voor de bedrijfsvoering van BOVAG-leden.'
BOVAG en RDW hebben elkaar dus ook niet goed begrepen.

 

Tijdelijke importprocedure

De tijdelijke coronaprocedure voor import van personenauto’s, lichte bedrijfsauto’s, twee- en driewielers, blijft voorlopig ongewijzigd. Wanneer de RDW weer importkeuringen aan particulieren gaat aanbieden, is op dit moment onduidelijk. Zij kunnen momenteel wél met onze hulp een voertuig importeren en op naam zetten. Meer informatie hierover vindt u hier.

 

 


Geen 'schade'? Taxeren loont!

Twijfelt u of u uw auto óók zonder schade kunt laten taxeren? In sommige gevallen is zonder fysieke schade ook sprake van éxtra waardevermindering.

Het maken van een taxatierapport is zinvol, wanneer er sprake is van éxtra waardevermindering buiten de waardering die koerslijsten weergeven voor voertuigen die 'in gemiddelde staat' verkeren. In die lijn adviseerden wij altijd dat er sprake moest zijn van bovenmatige gebruiksschade, aanrijdingsschade, technisch gebrek, achterstallig onderhoud, e.d.

Zoals bekend staat Bolsenbroek & Partners altijd vooraan in de ontwikkelingen rond import en fiscaliteit. Doorlopende bewegingen in de markt leiden continue tot andere inzichten. Door met ons samen te werken, loopt u niet achter de feiten aan en doet u uw voordeel met onze kennis.

Er is recent (los van Corona) echter nóg een aspect dat een parallel-importauto een lagere waarde geeft dan een 'niet importauto'. Volledig gerechtvaardigd, objectief bepaald en zeer verdedigbaar. Extra(!) BPM 'voordeel' varieert van € 200 tot € 2.000.

Dús: maakt u bijvoorbeeld zélf altijd uw koerslijstaangifte? Overweeg dan toch nog eens een taxatierapport! Om het vermeende tijdverlies hoeft u het bij Bolsenbroek & Partners niet te laten. Wij bedienen u altijd razendsnel!

Neem de proef op de som, mail ons uw eigen aangifte en laat u verrassen!


LET OP! Lage bpm door dalende occasionprijzen - Bezwaar tegen recente aangifte?

Momenteel laten koerslijstsystemen, die de bron zijn voor waardering van importvoertuigen, een forse daling zien van de handelsinkoopwaarde. Dit heeft vooral invloed op de (hogere) middenklasse en dan meest op de diesels. Dat maakt het zinvol om uw nog niet ingediende BPM aangifte(n) te herzien en te heroverwegen. Heeft u de afgelopen maand aangifte gedaan? Dan bestaat de mogelijkheid van bezwaar tegen de eigen aangifte.

Ten opzichte van een maand geleden ligt de daling van de handelsinkoopwaarde tussen 7,5 en 15%.

Uiteraard heeft dit ook invloed op de aan te geven BPM! Een voorbeeld:

Audi A6 Avant 2019 | Cat. prijs € 126.000
BPM < 15 april 2020: € 6.300
BPM > 15 april 2020: € 5.300  (-/- € 1.000 !!) 

Met het bezwaar tegen eigen aangifte is het mogelijk aan te sluiten bij de herwaardering die wordt weergegeven op de datum tenaamstelling van het Nederlandse kenteken.
Zo kunt u alsnog een lagere BPM afdracht te bewerkstelligen.

Uiteraard zijn wij u hierbij graag van dienst waarbij wij vrijblijvend een kosten/baten analyse voor u maken.

Lees ook dit artikel op Automotive-Online.nl.

 


-Vervallen!!- Coronamaatregel BPM: Taxatierapport blijft vier maanden i.p.v. één maand geldig!

Onderstaande tijdelijke maatregel is per 1 oktober 2020 vervallen! 

Zojuist bereikt ons het nieuws dat een BPM taxatierapport vier maanden geldig blijft! Dit wás altijd slechts één maand.

Dit besluit is het gevolg van een aantal per heden gepubliceerde Fiscale maatregelen. Deze luiden dit aangaande letterlijk:

"(...) De derde maatregel ziet op het taxatierapport dat doorgaans wordt opgemaakt vóór de keuring bij de RDW en vóór het doen van aangifte bpm. Het rapport mag niet ouder zijn dan één maand. Door de beperking in de dienstverlening van de RDW zijn keuringsafspraken komen te vervallen en wordt de termijn van één maand niet in alle gevallen gehaald. Deze maatregel verlengt de maximale geldigheidstermijn van het taxatierapport van RDW naar maximaal vier maanden."

Download het volledige beleidsbesluit hier.  


BPM aangifte: Kan het béter én voordeliger?

Nu het overwegend in uw en onze branche een stuk rustiger is geworden, is het wellicht een goed moment om eens te onderzoeken of u met uw uw huidige taxateur/importadviseur nog wel op het juiste spoor zit. Is uw BPM aangifte op het juiste niveau qua afdracht en is deze bestand tegen potentiële naheffing en boete? Kan uw BPM aangifte kwalitatief en financieel beter? Is het wel 'slim' om zelfstandig BPM aangifte te doen?

Bolsenbroek & Partners is bekend als meest proactieve, innovatieve taxateur en importadviseur. Bekend is dat wij het meestal 'bedenken' en onze collega's in de markt 'volgen'. Waarom zou ú  nog geen gebruik maken van die bron van kennis en ontwikkeling?

Met nieuwe inzichten en werkwijzen overtuigden wij juist in het eerste kwartaal van 2020 aan meerdere importeurs van onze toegevoegde waarde. Verschillen in BPM afdracht van € 300 tot soms zelfs duizenden Euro's werkten overtuigend voor nu meerdere, nu inmiddels nieuwe, relaties.

Wij bieden ook u graag vrijblijvend een BPM Security Check waarbij we transparant en objectief uw eerdere BPM aangiften vergelijken met onze werkwijze en het daaruit volgende resultaat. Daarmee maken we ook u graag inzichtelijk hoeveel BPM u had aangegeven wanneer u ons had ingezet.

INTERESSE?
Stuur ons daartoe graag de volgende stukken waarna wij u éérlijk zullen adviseren; ook indien u wél op het goede spoor zit!

 • Enkele BPM aangiften (max. 5)
 • (Buitenlands) kentekenbewijs voertuig
 • Kilometerstand
 • CVO (indien beschikbaar)
 • Verleden als huurauto ja/nee

Mail dit naar info@bbpartners.nl o.v.v. BPM Security Check.

Vragen? Meer weten of ons en onze werkwijze? Neem dan contact met ons op.