Hoge Raad: Weer zware BPM tegenslag voor Fiscus!

In het feuilleton van BPM procedures is de belastingdienst voor de zoveelste keer bevestigd in haar onjuiste beleid. Vandaag heeft de Hoge Raad bepaalt dat de 12% regeling definitief van het toneel moet verdwijnen!

Voor BBP klanten maakt dit -gelukkig!!- niets uit! BBP heeft bij het opstellen van uw BPM aangifte al geen rekening gehouden met de 12% regeling waardoor de fiscus niet in de gelegenheid is geweest zich over uw rug onrechtmatig te verrijken!

Was u elders klant of deed u zelf koerslijstaangifte? Neem contact op met Euro Auto Logic b.v. voor bezwaar tegen de fiscale diefstal!


Hoe spannend zijn hertaxaties bij import?

De hertaxatie is sinds juli 2011 weer in volle omvang terug! Onze taxaties worden in behoorlijke getale getroffen. Hoe spannend is dat nu? Wat ons betreft helemaal niet! Onze taxaties zijn door de jaren zo enorm goed verdedigbaar gebleken, terwijl de contrataxaties nog geen deuk in een pakje boter konden slaan! BBP taxaties blijken zo ontzettend goed verdigbaar te zijn dat in geval van geschil in 95% van de gevallen de belastingdienst bakzijl haalt!

Wat het nog minder erg maakt is dat -als er een naheffing uit een hertaxatie volgt- er onmiddelijk bezwaar gemaakt kan worden door de juristen van bijvoorbeeld Euro Auto Logic b.v. Daarbij wordt de naheffing onder verzoek tot “uitstel van betaling tot op het bezwaar is beslist” niet door u betaald! Op bezwaar is geen griffierecht verschuldigd! De nieuwe regels voor verhoging van griffierechten (info volgt!) treffen OOK de verweerder! De belastingdienst zal dus heel goed na moeten denken over naheffingen en als er bezwaar is ingediend over vervolg van de zaak voor de rechtbank. Gegeven de succesvolle trackrecord van BBP klanten bij geschillen, zien wij dat met vertrouwen tegemoet!

Wij handhaven dus dat u het beste verdedigbaar laag (zeker niet TE laag!) kunt aangeven met hulp van BBP dan dat u naar de pijpen van de belastingdienst danst, te hoog gaat aangeven, te veel afdraagt en nooit meer iets terug kunt halen!


Omgekeerde BPM fraude

November 2011: Instanties als de Belastingdienst en recent ook bijvoorbeeld de Stichting Aanpak Voertuig Criminaliteit en Tweede Kamerlid Jhim van Bemmel (PVV) koppelen de import van (schade)auto’s nogal lichtzinnig aan “Fraude”. Ook de term “BPM Fraude” wordt daar op los gelaten. Het TV programma Nieuwsuur vertoonde 5 oktober 2011 een tendentieuze reportage. Geen enkele onderbouwing en geen cijfers. Fraude is natuurlijk niet uit te sluiten maar dit ging ons te ver!

Heeft u wel eens vernomen van de Omgekeerde BPM Fraude? Dàt lijkt pas op échte fraude!

Al sinds er Bijzondere Verbruiks Belasting (BVB) en Belasting Personenauto’s en Motorrijwielen (BPM) geheven wordt, gaat de belastingdienst geregeld over de scheef.

1960 –  1993:

De BVB was een al te gretige belasting over belasting

1993 – 2004:

De forfaitaire BPM tabel deed niet altijd recht aan de werkelijk gerechtvaardigde BPM korting. Zo bleek in 2004. Met een taxatierapport kon vanaf dat moment de BPM worden voldaan over de wérkelijke afschrijving van de auto.

2004 – 2009:

Toepassing van koerslijsten ter bepaling van de werkelijke afschrijving was 5 jaar lang gelimiteerd tot één enkele koerslijst: AutoTelex. Sinds 2009 mag EuroTax worden gebruikt en sinds 2010 is –na lang procederen- ook XRay toegestaan.

2007:

De Hoge Raad der Nederlanden bekrachtigd dat de zgn. Tabelafschrijving slechts een laatste alternatief kan zijn voor de aangifte tegen “werkelijke waarde”. Het taxatierapport wordt daarbij als de meest zuivere aangiftemethode beoordeeld en de koerslijst als een tweede alternatief.

2008:

De rechter stopt de in januari 2008 ingevoerde  “fijnstofheffing” op diesels.

2008:

Onevenredige BPM heffing: op importauto’s van voor 2008 wordt onterecht de CO2 toeslag berekend. Ook hier bepaalt de rechter dat dit een onevenredige extra heffing op importauto’s is.

2009:

De afschrijving naar “verkoopwaarde particulier” bleek na een 6 jaar lange gerechtelijke procedure toch de “inkoopwaarde door de handel” te moeten zijn.

2010:

De belastingdienst corrigeerde onterecht en doodleuk ùw BPM aangifte. …Altijd naar boven. Na een aantal tikken van verschillende rechters is men daar sinds juli 2011 mee gestopt.

Het opleggen van een BPM naheffingsaanslag vóórdat het kenteken werd afgegeven bleek na een jarenlange gerechtelijke procedure “niet in de zin van de wet”.

2011:

In januari van dit jaar bepaalde de Rechtbank Arnhem de “12% regeling” onverbindend. Vele rechtbanken volgden daarna met eenzelfde visie. De belastingdienst verwacht -in afwachting van haar Cassatieberoep- desondanks dat u tóch op de door haar gewenste wijze een te hoge BPM aangifte doet.

Rechtvaardige toepassing van een taxatierapport wordt door de belastingdienst op een vervelende en onwettige wijze afgeraden.

De Omgekeerde Fraude zit hem dan in in de onterecht te hoge heffing die onder andere voortkwam de voornoemde opsomming. Per aangifte ging het niet zelden om honderden  maar om duizenden euro’s! Een enkeling heeft hier tegen gestreden en zij onterecht betaalde BPM terugontvangen. Sommige grotere importeurs ontvingen miljoenen euro’s terug. Deze teruggaven gingen dan onder druk van de belastingdienst gepaard met “geheimhoudingsclausules” in vaststellingsovereenkomsten. Dit alles om precedentwerking uit te sluiten. Stel je voor dat de overheid geconfronteerd zou worden met al te veel burgers die hun teveel betaalde centen terug zouden willen hebben! Persoonlijk vind ik dit een vorm van overheidsfraude en volksverlakkerij! Gewoon niets minder dan burgers kaal plukken! “Hadden ze maar niet moeten importeren!”

De laatste 10 maanden zijn ook onze klanten massaal benadeeld en gingen in bezwaar / beroep. Zij mogen binnenkort gezamenlijk zo’n 8,5 miljoen terugontvangen!  Een kwestie van het juiste advies!


Belastingdienst keert € 6,5 miljoen aan BBP klanten uit!

Over de periode September 2010 t/m Juni 2011 heeft de belastingdienst op grote schaal bezwaren gecreeërd. Klanten van BBP hebben in die periode ruim 2500 bezwaren en beroepen bij de belastingdienst ingediend. BBP heeft hiervoor doorverwezen naar Euro Auto Logic b.v. wiens juristen als gemachtigden hebben opgetreden.

In totaal was voor onze klanten een bedrag van € 6,5 miljoen in geschil. Veel zaken lagen al bij de rechtbanken ter behandeling en zouden eerdaags door de rechtbanken worden behandeld. Aangezien de belastingdienst de laatste jaren nauwelijks een BPM geschil voor de rechtbanken, gerechtshoven of zelfs de Hoge raad succesvol heeft kunnen afronden, heeft men alle zaken in de minne geschikt! De belastingdienst heeft op dit onderwerp véél gezichtsverlies geleden en wil dit beslist uit de publiciteit houden! Hiermee is de voorspelling die BBP al een jaar geleden heeft gedaan, uitgekomen! Het ziet er niet naar uit dat ze er veel van geleerd hebben… maar dit probleem is even opgelost. Op naar het volgende probleem??


Hoe importeer je een auto succesvol?

Wilt u een auto gaan importeren? Of wellicht een camper of een motor? Wij hebben voor u een video gemaakt waarin het hele proces van het begin tot het einde is uitgelegd.