Reviews

4.7/5

4.9 van 5 sterren

4.5/5

4.9 van 5 sterren

Frank Bolsenbroek: LRGD Gerechtelijk Deskundige

In mei 2018 heeft Frank Bolsenbroek zijn postacademische opleiding Gerechtelijk Deskundige aan de Universiteit Leiden voltooid. Daarmee is Bolsenbroek de eerste officieel gerechtelijk deskundige voor het vakgebied Motorvoertuigen binnen het prestigieuze Landelijk Register Gerechtelijke Deskundigen (LRGD). De registratie is, evenals te doen gebruikelijk bij de registratie van experts en taxateurs binnen bijvoorbeeld VRT en RETM, persoonsgebonden en niet bedrijf gerelateerd. Desondanks kan ook Bolsenbroek & Partners B.V. met trots vermelden dat binnen haar gelederen nu een LRGD gerechtelijk deskundige actief is.

Toenemende vraag naar deskundigen

Geschillen worden steeds complexer. Niet alleen omdat de techniek van bijvoorbeeld motorvoertuigen ingewikkelder wordt maar ook omdat partijen zich steeds sterker weren. De rechter wordt geacht overal een oordeel over te kunnen geven. Dat is bij een toenemende complexiteit een steeds lastiger opgave. Om die reden stelt de rechter steeds vaker voor om een deskundige te benoemen. Indien de deskundige zijn vak verstaat, komt zijn inzet aan de proceseconomie ten goede. Daarbij gaat het niet uitsluitend om vakinhoudelijke kennis maar juist om de combinatie daarvan mét juridische kennis die bij de uitvoering van zijn taak niet mag ontbreken. LRGD deskundigen zijn daarin bij uitstek opgeleid.

Rechterlijke macht

Tijdens een juridische procedure kan de rechter vanwege de complexiteit van de materie een deskundige benoemen. Dit blijkt steeds vaker te gebeuren. De rechter heeft nu eenmaal niet altijd de juiste specialistische en vaktechnische kennis om over een geschil te beslissen. Om over een geschil te kunnen beslissen benoemt de rechtbank of het gerechtshof tijdens een juridische procedure regelmatig een deskundige die helderheid moet brengen in de complexiteit van de materie. Het rapport van de deskundige, het deskundigenbericht, speelt in deze situatie een cruciale rol in de procedure. Het is dan ook van groot belang dat de rechtbank kan vertrouwen op de kennis en kunde van de gerechtelijke deskundige, zowel voor zijn specifieke (technische) vakkennis als zijn kennis over de rol van de deskundige en het deskundigenbericht in de procedure.

Rechtshulpverlening

Ook van advocaten kan niet verwacht worden dat zij op alle (vak)gebieden thuis zijn. Bij een juridische procedure kan een rapport, opgesteld door een onafhankelijke en onbevooroordeelde deskundige (een partijdeskundigenbericht) dan ook licht op de zaak werpen en de positie van cliënt tijdens de procedure verhelderen.

Partijen

Partijen in geschil blijken in de praktijk vaak moeite te hebben om een overzichtelijk, onpartijdig en onbevooroordeeld rapport op tafel te leggen. Een heldere en feitelijke weergave van de situatie is van groot belang voor aanvang van of tijdens een juridische procedure. Een goed geformuleerd en adequaat gemotiveerd rapport geschreven door een deskundige kan uw positie in de procedure versterken. Soms kan op die manier zelfs een kostbare juridische procedure worden voorkomen. Kortom een partijdeskundige kan in een vroeg stadium van een geschil helderheid scheppen en diens rapport kan langdurig juridisch touwtrekken voorkomen. Tenslotte heeft het oplossen van problemen vaak de voorkeur boven het uitvechten van een conflict in de rechtszaal. Ook kan een partijdeskundige zodanig licht op de zaak werpen dat uw tegenpartij beter inziet waar de schoen wringt.

Verzekeraars en verzekerden

Verzekeraars en verzekerden verschillen steeds vaker van mening over wat “redelijk” is. Sommige (schade)gevallen zijn complex en vaktechnisch bezien diepgaand. Niet altijd is alleen de  jurist van verzekeraar voldoende om in een dergelijke zaak beslissingen te nemen. Een rapport van een onafhankelijke deskundige kan uitkomst bieden. Zeker wanneer deze ook op de hoogte is van juridische procedures. Verzekerden hebben ten aanzien van verzekeraars niet zelden een zwakke positie. Zij hebben in de regel immers niet die jurist. Ook hier kan de deskundige een rol hebben die oplossend kan werken.

Facebook
Twitter
LinkedIn

OP DE HOOGTE BLIJVEN?