Reviews

4.7/5

4.9 van 5 sterren

4.5/5

4.9 van 5 sterren

CONTRA EXPERTISE

De afwikkeling van een verzekeringsschade aan uw motorvoertuig leidt niet zelden tot een teleurstellende schadeloosstelling. De materie is veelal erg complex voor weggebruikers die er hopelijk niet heel erg ervaren in zijn. Ontevredenheid die u als “slachtoffer” uit, wordt door experts vaak afgedaan met “u kunt een contra-expert benoemen”. Niet zelden volgt daarop: “maar dat heeft meestal geen zin”. Wij proberen hier duidelijkheid te geven.

De essentie van een verzekering is “schadeloosstellen”. Door een schadeloosstelling komt u weer in eenzelfde positie te verkeren als direct voorafgaand aan het schade evenement. Een belangrijk principe hierbinnen is het indemniteitsbeginsel. Je mag nimmer bevoordeeld worden door een uitkering van de verzekering.

Een WA verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid) volgt uit de wet: U moét een verzekering hebben die gekoppeld is aan uw motorrijtuig. Met een WA verzekering wordt de schade gedekt die u veroorzaakt aan (het bezit van) een ander. Er kunnen zich uiteraard ook situaties voordoen waarbij de schuldvraag nog niet is beantwoord. Dan is het te hopen dat uw WA verzekering is voorzien van een aanvullende dekking voor Verhaalsrechtsbijstand. U krijgt dan juridische hulp bij het verhalen van ùw schade. Verhaalsrechtsbijstand is feitelijk rechtsbijstand die zich beperkt rond uw motorvoertuig. Los daarvan bestaat er altijd de mogelijkheid dat u de tegenpartij zelf aansprakelijk stelt voor uw schade. Een WA verzekering met “beperkt casco” biedt uw motorvoertuig dekking tegen brand of diefstal, ruitbreuk, overstekende dieren e.d.

Bij WA met verhaalsrechtsbijstand stelt de verzekeraar een expert aan om uw schade (buiten uw schuld ontstaan) te begroten. De Polisvoorwaarden geven uitleg aan dat recht. Als dat niet in de polis gekoppeld is, kunt u ook zelf een expert aanstellen. U bent daarmee overwegend beter af. Dat kan Bolsenbroek & Partners zijn. Wanneer u het niet eens bent met de vaststelling van de expert, bent u in de regel aangewezen op contra-expertise. De regels rond contra-expertise zijn geregeld binnen het NIVRE register van experts. Dat is niet altijd gunstig. De experts zijn binnen dat reglement namelijk gehouden om met elkaar te overleggen om vervolgens samen op eenzelfde visie te komen. Daar wil het nog wel eens mis gaan.

 

Verzekeraars zijn –en daar is niets mee- gefocust op beperking van de schadelast. Daarin lijken zij ook elkaar te steunen. Verzekeraars huren expertiseorganisaties in om hen bij dat doel te helpen. Wie dat het beste kan maakt de meeste kans op een overeenkomst. Dat een expertiseorganisatie daarbij soms minder onafhankelijk kan zijn, is daarvan een gevolg. Uw belang is daarmee niet altijd goed gediend. Bolsenbroek & Partners behartigt enkel uw belangen! Stel bij voorkeur dus uw eigen expert aan als het gaat om schadevaststelling. Of het nu om aanrijdingsschade of dagwaardevaststelling bij totaalverlies gaat.

 

Bent u WA verzekerd, u heeft geen schuld en u heeft geen verhaalsrechtsbijstand? Dan wordt de expert gestuurd door uw tegenpartij. Let u dan kritisch op of uw belang wel wordt gediend! Het is dan sowieso zinvol om Bolsenbroek & Partners als schadebemiddelaar te betrekken om uw belangen maximaal te dienen. Bent u het in dat geval niet eens met de bevindingen van de verzekeringsexpert, kunt u niet geforceerd worden tot “contra-expertise”. Wij stellen in dat geval uw schade vast en voor die schade stelt u uw tegenpartij aansprakelijk. U heeft feitelijk met diens verzekeraar helemaal niets te maken.

 

Bent u WA-Casco of “All-Risk” verzekerd en u heeft geen schuld aan de schade? Dan vergoed uw “Casco verzekeraar” uw schade en verhaalt deze vervolgen op de veroorzaker. Daarbij ontstaat niet zelden ook de neiging tot “beperken van de schadelast”. Of en hoe de verzekeraar uw schade kan verhalen, is immers voor haar nog een vraag. Let u ook dan kritisch op of uw belang wel wordt gediend! Bent u het in dat geval niet eens met de bevindingen van “uw” verzekeringsexpert, kan men aansturen op “contra-expertise”. Het is dan sowieso zinvol om Bolsenbroek & Partners als schadebemiddelaar te betrekken om uw belangen maximaal te dienen. Wij stellen in dat geval uw schade vast en voor die schade stelt u uw tegenpartij aansprakelijk. Daarbij is, met inachtneming van het indemniteitsbeginsel, uw belang het beste gediend.

 

Hieronder vindt u een schema om het een en ander te verduidelijken.

 

Verzekering:Schuldigheid:Expert via:Schadebemiddeling B&P:

 

WAJaGeen rechtNee
WATwijfelGeen rechtOnder voorwaarden
WANeeVan tegenpartijZeer verstandig
WA + verhaalsbijstandJaGeen rechtNee
WA + verhaalsbijstandTwijfelVan VRB*Onder voorwaarden
WA + verhaalsbijstandNeeVan VRB*Zeer verstandig
WA beperkt CascoJaGeen rechtNee
WA beperkt CascoTwijfelMits VRB*Onder voorwaarden
WA beperkt CascoNeeVan tegenpartijZeer verstandig
WA beperkt CascoDieren/storm/hagel e.d.Van CV*Zeer verstandig
WA Casco verzekerdJaVan CV*Zeer verstandig
WA Casco verzekerdTwijfelVan CV*Zeer verstandig
WA Casco verzekerdNeeVan CV*Zeer verstandig
Verzekerde Diefstaln.v.t.Van CV*Zeer verstandig
 
* VRBVerhaalsrechtsbijstand verzekeraar
* CVCasco Verzekeraar
Aan dit schema zijn geen rechten te ontlenen

U kunt uw schadevoertuig bij Bolsenbroek & Partners stallen waarna wij uw belangen gaan behartigen. Wij stellen een schadebegroting op en zullen deze met de expert bespreken en verdedigen. Onze in aansprakelijkheidsrecht afgestudeerde jurist staat tot uw beschikking.

Wij kunnen u voorzien van vervangend vervoer.

Op basis van art. 6:96 lid 2, aanhef en onder b en c, BW zijn “redelijke kosten” om uw schade te verhalen, aan te merken als “vermogensschade” die is te verhalen op de veroorzakende partij. Met Bolsenbroek & Partners kunt u goede afspraken maken voor wat betreft de vergoeding van die kosten. Dit is echter uitsluitend van geval tot geval te beoordelen. Wij zullen ons maximaal inspannen om onze kosten te verhalen op uw tegenpartij.

ONZE KRACHT

ERVARING &
SAMENWERKING

LANDELIJKE
DEKKING

ACTIEF SINDS
2004

KOM IN CONTACT