Reviews

4.7/5

4.9 van 5 sterren

4.5/5

4.9 van 5 sterren

Contra-expertise

Contra-expertise kan worden uitgevoerd wanneer het oneens bent met de schadevaststelling door de verzekeraar. Uw eigen verzekeraar heeft dan middels een eerder door háár aangewezen ‘onafhankelijke deskundige’ de schade bepaald. Contra-expertise valt onder de Richtlijn contra-expertise van het NIVRE en andere gedragsregels en richtlijnen (zie: Bepalingen en richtlijnen die van toepassing zijn.)

Een verzoek tot contra-expertise indienen?

Wat is contra-expertise?

Contra-expertise kan worden uitgevoerd wanneer het oneens bent met de schadevaststelling door de verzekeraar. Uw eigen verzekeraar heeft dan middels een eerder door háár aangewezen ‘onafhankelijke deskundige’ de schade bepaald. Contra-expertise valt onder de Richtlijn contra-expertise van het NIVRE en andere gedragsregels en richtlijnen (zie: Bepalingen en richtlijnen die van toepassing zijn.)

Contra expertise is een poging om in redelijk overleg tussen experts op minnelijke en efficiënte wijze tot een voor de benadeelde en verzekeraar acceptabele uitkomst te komen. Wanneer dat desondanks niet lukt, zal arbitrage ofwel bindend advies plaatsvinden. Daarbij is het aan u als opdrachtgever voor de contra-expertise om drie arbiters (relevant ervaren op het vakgebied) voor te dragen. Hieruit dient de verzekeraar en diens deskundige een keuze te maken. Bindend Advies valt onder de Richtlijn Bindend Advies van het NIVRE en andere gedragsregels en richtlijnen (zie: Bepalingen en richtlijnen die van toepassing zijn.) Per januari 2024 is de richtlijn voor de voordracht van een Bindend Adviseur weer omgedraaid (!); dan draagt de éérste expert (i.c. de verzekeraar) drie haar welbevallige arbiters voor. Dit zal gaandeweg in de rechtspraak naar onze verwachting als onredelijk beding worden beoordeeld.

Indien u een uitkering door een verzekeraar van de schadeveroorzakende partij dient te ontvangen en u bent WA verzekerd (zonder verhaalsrechtbijstand), doet uw eigen WA-verzekeraar niets voor u. In dat geval wijst de verzekeraar van uw ‘tegenpartij’ (de schadeveroorzaker) een expert aan. Daarmee bepaalt de veroorzaker dus hoeveel schade deze wenst te vergoeden. Dit gaat veelal goed maar wanneer dat niet zo is, kan en mag u in dat geval zélf een deskundige benoemen die namens u als benadeelde partij de schade bepaalt die ú leidt. In de praktijk wordt door de eerste expert dan eveneens gewezen op contra-expertise en bindend advies. U bent daartoe echter in dat geval niet gehouden! U kúnt uw schade door uw eigen deskundige laten bepalen en deze voorhouden aan (de verzekeraar van) de veroorzakende partij. In de praktijk is contra-expertise en eventueel bindend advies echter wel een goede mogelijkheid.

Wat doet een Contra-expert (niet)?

Een contra-expert, ofwel ‘uw eigen expert’, gaat over de vaststelling van schade en/of dagwaarde. Discussies die gaan over schuldvraag bij een aanrijding behandelt een contra-expert of eigen expert niet. Dat zijn discussies voor een jurist.

Daarom is het verstandig om een separate rechtsbijstandverzekering te hebben. Sluit deze vooral af bij een gespecialiseerde verzekeraar als ARAG die verder geen lijnen heeft naar schadeverzekeraars als aandeelhouders. Zie ook de Consumentenbond voor een beoordeling van rechtsbijstandsverzekeraars. Als u een dispuut heeft met bijvoorbeeld ASR, is een ASR rechtsbijstand niet heel onafhankelijk in uw belang. Indien u een rechtsbijstandsverzekeraar heeft kunt u deze wijzen op Bolsenbroek & Partners als de deskundige van uw keuze. Doet u dat niét dan zullen deze al snel de reguliere NIVRE-expertisebureaus als DEKRA en CED aanwijzen. Heeft u géén rechtsbijstand? Dan bent u aangewezen op rechtshulp van een bureau voor rechtshulp, een advocaat of uw eigen kennis en kunde ter zake. Bolsenbroek & Partners heeft echter eveneens een juridisch adviesbureau dat u van dienst kan zijn.

De juristen van Euro Auto Logic b.v. zijn u graag van dienst onder sympathieke voorwaarden maar de kosten lopen al snel op. Onder bepaalde omstandigheden kan ook, al dan niet deels, gewerkt worden op no-cure-no-pay voorwaarden. U betaalt dan (alleen) een succes-fee bij behaald succes.

Wel of geen NIVRE-deskundige vereist?

Bolsenbroek & Partners is niét aangesloten bij het NIVRE en dat gaat ook niet gebeuren. Dat is ónze keuze en niet die van het NIVRE.

Wij houden graag meer afstand van de directe dan wel indirecte beïnvloeding door  verzekeraars. Ú bent onze opdrachtgever en niét de verzekeraar met wie u het oneens bent. Het NIVRE staat voor Nederlands Instituut Van Register Experts. Verzekeraars en experts wijzen u nogal eens op de noodzaak dat een contra-expert (of uw eigen expert) NIVRE gecertificeerd zou moeten zijn. Dat is persé onjuist. Feitelijk behartigt het NIVRE de belangen van de aldaar ingeschrevenen en draagt zij bij aan het bevorderen en in standhouden van deskundigheid. Het NIVRE is sterk gelieerd aan de verzekeringswereld. Het NIVRE stelt zich helaas nogal afhankelijk op van het Verbond van Verzekeraars. Zo zijn de NIVRE-branchebesturen veelal voorzien van ‘adviseurs’ van het Verbond van Verzekeraars. Dat draagt ons inziens niet bij aan een onafhankelijke positie van experts ten opzichte van verzekeraars. Verzekerden zijn niet vertegenwoordigd in de branchebesturen. De NIVRE-eis is definitief ontkracht door de Hoge Raad der Nederlanden op 28 januari 2022. Het Vonnis vindt u hier. Het NIVRE is teleurgesteld in die uitkomst maar bevestigt nu ook op haar website dat deze eis is vervallen. Het is dan ook om dié reden dat de van toepassing zijnde richtlijnen per januari 2024 in het voordeel van de verzekeraars en het NIVRE zullen worden aangepast.

NIVRE-experts krijgen hun opdrachten voor het overgrote deel van verzekeraars als hun opdrachtgever. De verzekeraars zijn daarmee een grote en machtige broodheer voor deze expertise-organisaties. De werkwijze tussen beiden kan vrijelijk door hen worden ingevuld in wederzijds belang.

Onze kosten?

Voor dossier bestuderen, oordeel vormen, communicatie met u, overleg (conform de NIVRE-richtlijn) met u en de eerste expert namens de verzekeraar, wordt u een (voorschot) bedrag gerekend van € 400,00 inclusief BTW.

Ons uurtarief voor deze werkzaamheden bedraagt € 150,00 excl. BTW. Onze  werkzaamheden voeren wij uit met in acht nemen van onze algemene voorwaarden waarvan u reeds heeft bevestigd kennis te hebben genomen. Bij sluiting van het dossier volgt een eindafrekening met verrekening van het alsdan reeds door u betaalde voorschot.

Deze kosten zijn door de verzekeraar te vergoeden op grond van (doch niet uitsluitend) artikel 7:959 lid 1 BW een bepalend, verklarend en leidend arrest hieromtrent is een geschil tussen Interpolis/Achmea en een verzekerde. U kunt daarvan hier kennisnemen. In de praktijk worden onze kosten dan ook, zeker wanneer u de verzekeraar wijst op voornoemde rechtspraak, zonder veel omhaal aan u vergoed. Dit ontslaat u echter niet van de verplichting deze kosten eerst zélf aan ons te voldoen. Zie ook: ‘Wat doet een Contra-expert (niet)?’

Werkt contra-expertise en/of inzet van een 'eigen-expert'?

Dat recht hebben en recht krijgen mijlen ver uit elkaar kunnen liggen, wordt vooral bewezen in disputen die verzekerden met verzekeraars en/of hun experts hebben. Veelal wordt de tactiek van vertragen toegepast.

Een probleem dat je voorlegt wordt ‘zo snel mogelijk’ behandeld. In de tijd dat verzekeraars sterk op hun strepen gingen staan ten aanzien van de NIVRE-eis werd de inzet van niet NIVRE-ers ernstig gefrustreerd. Dat is zéker nog niet over. Veelal wordt door de toegepaste tactiek bewerkstelligd dat het recht niet of slechts deels gehaald word. Een rechtsgang kan heel vaak niet uit vanwege de dan vaak relatief geringe financiële belangen van de verzekerde aartegen de te maken kosten niet opwegen. Wij kijken graag met u naar de mogelijkheden.

Neemt Bolsenbroek & Partners iéder verzoek tot contra-expertise aan?

Zéker niét! Bolsenbroek & Partners maakt haar eigen afwegingen bij het al dan niet aannemen van een opdracht. Wanneer wij een zaak kansloos achten, zullen wij u dat toelichten en uitleggen. Wanneer wij frauduleuze opzet vermoeden of gaandeweg tegen komen, accepteren wij de opdracht niet of geven wij een opdracht terug.

Bepalingen en richtlijnen die van toepassing zijn

Het Verbond van Verzekeraars en het NIVRE hebben diverse gedragsregels en richtlijnen waaraan schade-expertise onderhevig is. Zowel de verzekeraars als de door haar ingeschakelde experts/deskundigen handelen regelmatig in strijd met deze richtlijnen en gedragsregels.

Wanneer u deze gedragsregels weet te vinden en te begrijpen, kunt u gerichter communiceren met de eerste expert en/of de verzekeraar en hen wijzen op die regels. Soms is daarmee het verschil van inzicht al op te lossen zonder contra-expertise of een eigen expert. Het blijven echter ‘richtlijnen’ en ‘gedragsregels’ en daarmee zijn het geen ‘wettelijke bepalingen’ waardoor ze vaak a) niet bekend zijn bij de medewerkers en b) men deze aldus naar eigen believen weet te interpreteren. In het NIVRE reglement branche normenkader zijn richtlijnen echter dwingend en mag er niet van worden afgeweken. Vervolgens is de hele branche ‘zelfregulerend’ (ze controleren zichzelf en staan niet onder enig extern toezicht).

NIVRE

LET OP! Per januari 2024 zijn nieuwe NIVRE Richtlijnen Contra-Expertise en Bindend advies Motorvoertuigen aangekondigd. Website verzekeraarsklachten.nl geeft alvast -onomwonden- een inkijk in de wijziging. Eerder deed zij dat ook al.

Verbond van Verzekeraars

Collega bedrijven

ONZE KRACHT

ERVARING &
SAMENWERKING

LANDELIJKE
DEKKING

ACTIEF SINDS
2004

A problem was detected in the following Form. Submitting it could result in errors. Please contact the site administrator.

Dekking

* u moet dit rapport opvragen bij de verzekeraar die opdracht voor expertise gaf.

Rechtsbijstand

* Overleg met uw rechtsbijstandverzekeraar of zij de kosten dekt van onze bijstand en of zij ons willen of kunnen benoemen (uw heeft daarvoor vrije keuze!). U weet dan in ieder geval zeker dat onze kosten worden vergoed.

De betwiste expertise

* zie website van het NIVRE voor eventuele gegevens van de 1e expert

Uploads en verdere info

* Graag de bestanden van een duidelijke titel voorzien, zodat wij de bestanden gestructureerd kunnen verwerken. U kunt meerdere bestanden uploaden door CTRL ingedrukt te houden.

Bedankt voor uw aanvraag! Wij komen hier z.s.m. op terug!