Drukte vraagt om uw begrip

 

drukdrukdruk....

Waar de occasionverkoop ook in juli weer 17% pluste en het lijkt of onze klanten daar nog eens een positieve uitzondering zijn, verheugen wij ons in een ongekende drukte. Daarbij neemt ook de populariteit van ónze dienstverlening fors toe. In plaats van 10 auto's hebben klanten er 20 of 40. Waar ook onze collega's deze periode van vakantie genieten, is de vraag momenteel groter dan de capaciteit. Onze mensen werken keihard momenteel om iedereen van dienst te zijn. Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk! Daarbij worden momenteel drie nieuwe collega's ingewerkt en begint 24 augustus een vierde nieuwe collega. Daarmee verwachten wij weer volledig op 'oorlogsterkte' te zijn (in de positieve zin :-) ). Benieuwd naar ons totale team? Klik hier

Waar wij momenteel wellicht niet de snelheid kunnen bieden die wij u graag gunnen, werken wij dus keihard aan concrete oplossingen op zeer korte termijn. Na de vakantieperiode zullen wij absoluut weer de snelheid kunnen bieden die u gewend bent! Wij hopen op uw begrip en doen intussen ons uiterste best aan uw wensen tegemoet te komen.


importbelemmering

Importbelemmering opgeheven

In een brief aan een klant van B&P, die een klacht had ingediend omdat de RDW zijn CO2-berekeningen op basis van het SKAT niet accepteerde, geeft de RDW aan de van de Deense registerautoriteit SKAT over te nemen. Ook geeft de RDW aan de CO2-gegevens van de Spaanse onderhoudskaart weer te kunnen gaan toepassen.

Wij wezen de RDW de laatste maanden op haar sterke importbelemmering door haar starre houding tegen overname van de CO2-waarde uit het SKAT-register en de Spaanse onderhoudskaart. Zie ook dit artikel en dit artikel. Het is goed om te merken dat onze inspanningen zijn vruchten lijken af te werpen. Onze klanten merken hier nu al de voordelen van. Het scheelt een hoop tijd en geld nu deze gegevens ook geaccepteerd worden bij de BPM-aangifte.

De CO2-waarde dient als grondslag voor de berekening van de BPM. Als deze waarde niet vermeld wordt op het kentekenbewijs, eiste de RDW tot nu toe een CVO (Certificaat Van Overeenstemming), het ‘geboortebewijs’ van een auto. Als deze niet beschikbaar is, zoals bij auto’s uit Spanje en Denemarken, gebruikte de RDW een rekenmethode die op buitensporig hoge waarden uitkomt. Voor deze auto’s moet dan te veel BPM betaald worden. Een CVO kan worden besteld, maar dat is prijzig en de levertijden kunnen lang zijn. Het eisen van een CVO is dan ook in strijd met de Europese regelgeving aangezien het afdwingen de auto-import belemmert.

Als gevolg van het toelaten van de Deense data uit het SKAT-register en de Spaanse onderhoudskaart voor de bepaling van de CO2-waarde, lijkt de importbelemmering dan ook opgeheven. Daarmee is naar aanleiding van onze gezamenlijke actie richting de RDW het doel bereikt.

Het is nu dan ook niet langer vereist om een CVO te overleggen en kan er in het vervolg worden volstaan met de CO2-gegevens uit het Deense SKAT-register en van de (meestal aanwezige) onderhoudskaart van Spaanse auto’s. Hierdoor is het niet alleen eenvoudiger deze auto’s te importeren, maar is er ook sprake van een aanzienlijke kosten- en tijdsbesparing, omdat het CVO niet meer ‘gekocht’ hoeft te worden.

Indien u op grond van de eerdere werkwijze door de RDW en Belastingdienst bent benadeeld in de bpm-afdracht verwijzen wij u graag naar Euro Auto Logic voor een bezwaar tegen uw eigen aangifte of de naheffing.

 


RDW belemmert import met CVO-beleid

De RDW gebruikt het ontbreken van een Certificaat van Overeenstemming (geboortebewijs auto) om de import te belemmeren. Dit treft vooral importauto’s uit Spanje en Denemarken.

Volgens het bedrijf is het bij import niet altijd mogelijk om het CVO te overleggen. Een CVO wordt eenmalig door de fabrikant uitgegeven en vermeldt onder meer de CO2-uitstoot van het betreffende voertuig.  Bij overschrijving tussen lidstaten worden de voertuiggegevens van de buitenlandse registratie overgenomen van het inschrijfbewijs (kentekenbewijs). “Wij zien nu dat dit in voorkomende gevallen onvoldoende is voor de RDW, die eist het tonen van het CVO”, zegt dga Frank Bolsenbroek.

Andere bronnen

Omdat weigering van inschrijving van een auto zonder CVO niet kan, berekent de RDW de CO2 zelf. Maar doet dit met standaard buitenproportioneel hoge CO2-waarden. “De bpm-aangifte staat feitelijk los van de RDW-inschrijving. Echter lijkt de belastingdienst bij de RDW te hebben afgedwongen dat deze de CO2 uitstoot vaststelt. Een importeur (of bpm-aangever) mag zelf de uitstoot invullen, maar de Belastingdienst hecht echter uitsluitend waarde aan de RDW informatie.”

"We zijn nu afhankelijk van de RDW en de Belastingdienst"

Een CVO kan worden besteld. Maar dit is prijzig (150 tot 350 euro, red) en de levertijden kunnen lang zijn. Dus dat is onwerkbaar. Het eisen van een CVO is strijdig met de Europese regelgeving en er werd derhalve nooit naar gevraagd. Door het overschakelen van NEDC naar WLTP staat bij sommige landen, zoals Spanje en Denemarken, de CO2-uitstoot niet langer op het kenteken. De RDW kan het daarvan dan ook niet overnemen. Maar er zijn voldoende andere bronnen zoals het Europees kentekenregister Eucaris of via de landelijke belastingdiensten. De RDW doet daar echter vooralsnog niets mee.

Belemmerend

De Belastingdienst werkt aan een definitieve oplossing. Tot dat moment zijn we afhankelijk van de goede wil van RDW en Belastingdienst. Soms gaat het goed, maar we kunnen niet afhankelijk zijn van iets als goede wil. En nu komt het er vaak op neer dat er weer een maatregel is genomen die importbelemmerend werkt.

We hopen het een en ander in beweging te hebben gezet. Bolsenbroek: “Ik ervaar echter dat mijn bemoeienis weinig gewaardeerd wordt bij de genoemde instanties. Ik ben kritisch, maar kom ook met oplossingen. Zo hebben wij een behoorlijke bijdrage geleverd aan de corona-procedure bij import. Die werkt nu erg goed.”

In gesprek

De RDW meldt in een reactie open te staan voor suggesties vanuit de branche voor verbeteringen in de dienstverlening. "We willen iedereen een gelijk speelveld bieden volgens de geldende regels van het importeren van voertuigen. We herkennen de problematiek die geschetst wordt rond de CO2-waarden en zijn daarover met de Bovag en Belastingdienst in gesprek. Het beeld dat geschetst wordt omtrent het belemmeren van de import van gebruikte voertuigen herkent de RDW niet", schrijft de organisatie in een reactie aan Automotive.

Update 21 juli

Inmiddels heeft de RDW toelichting gegeven op de problematiek: "wanneer een voertuig eerder geregistreerd is in een ander land, kan het zijn dat de betreffende toelatingsautoriteit de voor dat voertuig geldende CO2-emissie heeft geregistreerd. Recent is gebleken dat de Deense registratieautoriteit (SKAT) inderdaad de CO2-emissie per individueel voertuig registreert. De RDW is nu bezig om het overnemen van gegevens uit het Deense register te implementeren. Dit kost enige tijd, maar de verwachting is dat dit op korte termijn te realiseren is. Zodra dit het geval is, informeert de RDW daarover."

Uiteraard zullen wij u blijven informeren omtrent deze problematiek.

De Belastingdienst is om een reactie gevraagd.


Informatieverzoeken Belastingdienst CVO onrechtmatig

Nu we de RDW duidelijk hebben kunnen maken dat het overleggen van een CVO (Certificaat Van Oorsprong) bij inschrijving van een importauto niet noodzakelijk is, meent de belastingdienst daar nu weer om te moeten vragen. Dit is onrechtmatig. Eerder berichtten wij over dit onderwerp met dit artikel.

De belastingdienst stuurt na BPM aangifte, met de daarin opgenomen een door de belastingplichtige aangegeven CO2 uitstoot, een 'informatieverzoek'. Onterecht  wordt in dat informatie verzoek gesteld dat het 'formulier niet in behandeling' kan worden genomen alvorens een CVO wordt overgelegd. De inspecteur die een dergelijk standpunt inneemt, slaat de plank hier enorm mis. Meest kwalijk hiervan is dat de registratie van uw importvoertuig vertraging oploopt. Dit is niet nodig en wij adviseren u hiervoor de oplossing.

Desondanks verdient het nog altijd aanbeveling om uw auto's wél mét CVO te kopen. Een CVO kan echter ook altijd nog naderhand worden verworven waarna u het in dossier houdt in geval er vragen van de belastingdienst volgen.

Een BPM aangifte dient te allen tijde overeenkomstig de daarin aangegeven gegevens te worden afgewikkeld. Een informatieverzoek als deze kán en mág. Echter de aangifte in afwachting van het antwoord buiten behandeling plaatsen, kan niet. In dit kader is het uiteraard meest verstandig uzelf te vergewissen van de  juistheid van de ingevulde gegevens. Zoals wij eerder meldden, kan dit ook heel goed zónder CVO. Voor Deense auto's (vaak geleverd zonder CVO) kan dit bijvoorbeeld via de openbaar toegankelijke database van de Deense zusterorganisatie van onze belastingdienst; de SKAT. De inspecteur kan uw aangifte daar zélfstandig, prima op controleren. Wijkt uw aangifte daarvan af kan hij een naheffing opleggen. Onze jurist mr. Tom Vriesema zal voor u in dat geval een bezwaarprocedure starten die bij voorbaat verloren is door de inspecteur. Allemaal negatieve energie, maar als het moet, zal dat gebeuren.

In mijn overtuiging is deze (wellicht vaak individuele) actie van de inspecteur onderdeel van een import-ontmoedigingsscenario. De politiek maakt zich (terecht!) druk om de massaliteit van van bezwaar- en beroepsprocedures. Hier blijkt, en dat is zéker niet exemplarisch, dat de belastingdienst het niet zelden oproept.

Wat te doen indien u in deze situatie een informatieverzoek ontvangt?

Ontvangt u een informatieverzoek als deze? U zal deze overwegend per email ontvangen. Reageert u hierop met de volgende tekst:

Geachte heer/ mevrouw,
Heden ontvangen wij van u een aantal informatieverzoeken inzake de door ons ingestuurde BPM aangiften.
Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend de BPM aangiftes te volgen en voor deze auto’s BPM betaalberichten te versturen.
Het overleggen van een certificaat van overeenstemming is niet noodzakelijk. 
Bij voorbaat dank voor de medewerking.
Met vriendelijke groet,

Indien u niet binnen twee dagen hierna een 'betaalbericht' ontvangt, kunt u mr. Vriesema raadplegen.


Importbelemmering via CVO

Er ontstaan steeds vaker problemen met het importeren van voertuigen uit andere lidstaten wanneer het CVO (Certificaat Van Oorsprong) bij inschrijving niet kan worden getoond. Keurmeesters van de Rijksdienst Wegverkeer (RDW) 'eisen' bij de inschrijving van een importauto soms een CVO. Zonder het aanleveren van die CVO wordt de inschrijving in het NL kentekenregister dan niet voltooid. De uitleg daarbij is dat men anders niet de CO2 uitstoot (al dan niet WLTP gemeten) kan vaststellen. Een dergelijk standpunt van een keurmeester is onjuist. Dat heeft de RDW inmiddels ruimhartig bevestigd.

Kern is dat een voertuig dat is geregistreerd in een andere EU lidstaat eenvoudig moet kunnen worden ingeschreven in een andere EU lidstaat, in ons geval Nederland. Blijkens de eerdere registratie in de EU, voldoet de auto aan de Europese toelatingseisen. Het (niet kunnen) vastleggen door de RDW van de CO2 uitstoot vanwege een ontbrekend kentekengegeven in andere lidstaten. Daarmee is er niets dat inschrijving in Nederland in de weg mag staan. De RDW geeft aan dat wél te moeten doen wat te maken zal hebben met de wens van de belastingdienst hieromtrent. Om BPM te kunnen aangeven, zal je als importeur ook de CO2 uitstoot moeten opgeven. Voor de Belastingdienst is de RDW vaststelling het meest betrouwbaar. Uiteindelijk is het aan de belastingplichtige om ter berekening van de aan te geven rest BPM de In zijn optiek juiste CO2 uitstoot te gebruiken.

Het hebben van een CVO voorkomt veel onnodige discussie en verdient daarom aanbeveling. Wanneer je het CVO echter niet hebt is het verkrijgen ervan niet zelden moeizaam en bovendien veelal kostbaar. Als aangever moet je bij het ontbreken van de CO2 uitstoot deze ook maar zo zuiver mogelijk zien te achterhalen. Het liefst op VIN-niveau (voertuigspecifiek). Een 'mooi voorbeeld' zijn Deense auto's. Steeds vaker zien wij jonge auto's uit Denemarken geïmporteerd worden. Het CO2 gegeven mist op de Deense registratie en kan daar niet van worden overgenomen. Denemarken deelt het via haar belastingdienst SKAT echter op betrouwbare wijze. Op VIN niveau is de CO2 uitstoot daarmee perfect én betrouwbaar te motiveren voor de RDW én te gebruiken voor de BPM aangifte. Het eisen van een CVO leidt keer op keer niet tot andere CO2 uitstoot gegevens.

Bij Spaanse import is het tot nu toe veelal lastiger om zonder CVO een CO2 uitstoot vast te stellen. Voor de belastingaangifte kán worden volstaan met vergelijking. De RDW kán de CO2 uitstoot berekenen op NEDC 1.0 niveau via de zgn Scandinavische rekenmethode. Deze waarde is vaak aanmerkelijk hoger. De belastingdienst kán deze te hoge waarde vervolgens aanhouden en een naheffing erop baseren. In dat stadium is het aanvragen van een (bevestigende CVO) nog tijdig genoeg en is een bezwaar tegen de naheffing 'een inkopper'. Daarbij zien wij ook gebeuren dat de fiscale waarde (grondslag bijtelling) wordt gecorrigeerd. Dit is ongeoorloofd aangezien je als BPM aangever een lagere CO2 uitstoot met daaraan te relateren fiscale waarde hebt opgegeven. Totdat blijkt dat de aangegeven waarde te laag is, dient deze te worden gehanteerd.

Het is uitermate belangrijk om zuiver om te gaan met de CO2 uitstoot. De wijziging in de BPM tabel per 1 juli, doet daar op zich hélemaal niets aan af maar strooit mogelijk wel zand in de raderen. Verdere verwarring hieromtrent moeten we voorkomen aan zowel de importeurs zijde als aan de zijde van de Belastingdienst en RDW.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Weet ons dan te vinden! 


'Collegiale wijzigingen'

Alexander Dümmer bedankt!

Alexander Dümmer bedankt!
Alexander begon in juni 2013 bij B&P en ontwikkelde zich tot een ervaren en betrokken collega. Graag gezien bij onze klanten, plezierig als collega en een échte automan. Alexander besloot onlangs om toch zijn oude passie weer op te pakken en weer terug het autobedrijf in te gaan. Per 1 juni begint Alex bij Garage Mestrom in Groesbeek om als rechter hand van Gerard Mestrom het succes van Mestrom te continueren. En om natuurlijk de parallel import daar meer leven in te blazen. Alexander; bedankt voor je inzet bij ons en heel veel succes bij Mestrom!

Roy Nanhoe
In januari jl. begon Roy Nanhoe bij ons voor Noord West Nederland. Helaas leiden persoonlijke omstandigheden van Roy ertoe dat Roy met onmiddellijke ingang niet langer voor B&P werkt. Wij betreuren dat ten zeerste. Roy, dank voor je inzet en succes voor de toekomst.

Inmiddels hebben wij voor beide vertrekkende collega's nieuwe invulling gevonden, die we binnenkort ook hier weer voorstellen!


Heropening RDW Keuringsstations

Op 14 mei heeft de RDW laten weten dat zij met ingang van 18 mei alle RDW-keuringsstations zal heropenen, met uitzondering van keuringsstation Heerenveen in verband met verbouwingswerkzaamheden. Deze heropening zal 22 mei zijn. De fysieke keuringen zullen hiermee ook weer opgestart worden. Afspraken kunnen vanaf heden online worden ingepland.

Afgelopen periode hebben wij voor particuliere importeurs invoer dienstverlening uitgevoerd. Indien u om welke reden dan ook liever niet naar de RDW gaat, blijven wij u graag van dienst met onze importdienstverlening!

Diensten voor erkenninghouders

Voor erkenninghouders blijft de tijdelijke coronaprocedure voorlopig nog gelden. Dit is om de veiligheid en de 1,5 meter afstand te kunnen blijven garanderen op de RDW keuringsstations. Het is belangrijk dat erkenninghouders geen afspraken plannen op de keuringsstations maar dat de aanvragen via het benodigde webformulier of via de dienst Versnelde Individuele Aanvraag (VIA) plaatsvinden.

Over VIA worden erkenninghouders door de RDW geïnformeerd via email en/of brief. In specifieke gevallen volgt alsnog een aanvullend onderzoek bij een RDW-locatie. De RDW voert daarnaast steekproeven uit om zo de kwaliteit van de voertuigen te controleren.

Het is voor erkenninghouders niet toegestaan om voor reguliere importkeuringen gebruik te maken van een afspraak op een keuringsstation. Erkenninghouders mogen wél met schadeauto's naar het keuringsstation. Ook zij dienen hiervoor online een afspraak te maken.

Bent u van plan om naar een keuringsstation te gaan, houdt u dan rekening met de richtlijnen van het RIVM. Daarnaast vraagt de RDW u om enkel op afspraak naar een keuringsstation te komen, aanwijzingen van het personeel op te volgen en alleen te komen.

Lees hier het bericht van de RDW over de heropening van de keuringsstations.

Heeft u vragen over het importeren van een voertuig? Of wilt u vrijblijvend en kosteloos de BPM laten berekenen? Neemt u dan contact met ons op.


Hoge Raad: BPM tabel voorgaand jaar mag worden toegepast

Een geïmporteerde auto met een eerste toelating in februari 2013 mag gebruik maken van de bpm-tabellen van 2012.

De Hoge Raad heeft Euro Auto Logic in het gelijk gesteld in een zaak van de juridisch dienstverlener tegen de Belastingdienst. Dat blijkt uit het arrest, dat begin mei is gepubliceerd. De Hoge Raad handhaafde het oordeel van het Gerechtshof, die stelde eerder dat bij de bpm het mogelijk is om een ander, eerder, regime te gebruiken als een vergelijkbaar Nederlandse voertuig dat ook heeft kunnen doen.

De zaak draaide om een voertuig dat in februari 2013 zijn eerste toelating had. In 2014 werd het voertuig ingevoerd in Nederland. Bij de bpm-aangifte moet dan altijd gekeken worden naar het referentievoertuig, in dit geval dus een auto met een eerste tenaamstelling van februari 2013. Maar de bpm-regelgeving kent een overgangsregeling, die tot twee maanden na een tariefwijziging toegepast mag worden. En dus kan gebruik gemaakt worden van de 2012 bpm-regelgeving. "De Belastingdienst accepteerde in veel gevallen niet dat er gebruik werd gemaakt van deze overgangsregeling. De Hoge Raad heeft nu niet voor redelijke twijfel vatbaar geacht dat dit geaccepteerd moet worden", zegt Tom Vriesema, die namens Euro Auto Logic, het juridische zusterbedrijf van Bolsenbroek en Partners, de zaak heeft gevoerd.

Erkenning
In de afgelopen jaren is de bpm-tabel vaak met ingang van 1 januari aangepast. Met betrekking tot al geïmporteerde auto's zijn de gevolgen van dit arrest niet heel groot, denkt Vriesema. "Iedereen die op deze wijze aangifte heeft gedaan of bezwaar heeft gemaakt tegen de bpm-aangifte op een auto met als eerste toelating januari of februari in de afgelopen jaren, is spekkoper. Met onmiddellijke ingang is het arrest van toepassing bij import. Maar het wordt niet met terugwerkende kracht alsnog toegepast op het rijdend park." Vooral bij relatief jonge auto's met een hogere CO2-uitstoot kan het verschil groot zijn. "In de praktijk kan door een eerder jaar te gebruiken de bpm een paar honderd tot rond de duizend euro lager zijn."

mr. Tom Vriesema

Deze uitspraak laat opnieuw zien dat een importeur in beginsel kan vertrouwen op een gedegen taxateur of adviseur.

- mr. Tom Vriesema

 

Los van de winst in deze zaak is Vriesema vooral blij met de erkenning, die de Hoge Raad geeft. "De Belastingdienst creëert een bepaalde stemming waarbij een (nieuw) standpunt als onmogelijk wordt bestempeld. Dat past in een patroon, want eerder werden taxaties stelselmatig als onjuist bestempeld en de taxateur –bijna- als ‘fraudeur’. Of vergelijk de discussie over aangifte doen van de marge waarde, ondanks dat het voertuig als btw voertuig is aangekocht. Deze uitspraak laat opnieuw zien dat een importeur in beginsel kan vertrouwen op een gedegen taxateur of adviseur."

WLTP 1juli 2020
Op 1 juli worden de nieuwe op de WLTP gebaseerde bpm-tabellen van kracht. Dat wordt volgens Vriesema ook voer voor rechtszaken. "Dat wordt een interessante periode. Bij aangifte van een voertuig mét een eerste toelating in juli kun je in mijn optiek een vergelijking maken met een identiek voertuig uit juli, die dankzij de overgangsregeling dan nog valt onder de NEDC, waardoor de bpm lager kan (!) zijn. De Hoge Raad is daarover helder, de relevante kenmerken zijn leeftijd en ouderdom en die worden bepaald door de datum eerste toelating."

Download

Lees de uitspraak hier.
Juridische beschouwing mr. Tom Vriesema


Huurauto importeren? Pas op!

Bij het importeren van een huurauto of meerdere huurauto's is het zaak goed op te letten bij het doen van uw bpm aangifte. Wanneer een (import)auto een verleden heeft als huurauto, kent de markt daar een lagere waarde aan toe. Dat blijkt onder andere ook uit de specifiek benoemde waardering als 'ex-rental' in taxatiesysteem Xray. Steeds vaker zien wij 'slimme taxateurs' van andere bureau's en ook 'slimme importeurs' die standaard de huurauto optie aanvinken om zo tot een lagere BPM afdracht te komen. Is dat wel slim?

 

Huurauto importeren
Rental? Alleen Ja bij Ja! (klik afbeelding)

Nee dus! En zeker niet waar recent ons hoogste rechtsorgaan, de Hoge Raad der Nederlanden (HR), hierover een uitspraak heeft gedaan. De HR oordeelde dat ex-huurauto's niét te vergelijken zijn met niet ex-huurauto's. Dat houdt in dat de HR het eens is met een afwijkende waardering. Wanneer je een niet ex-huurauto waardeert als een wél ex-huurauto doe je onjuist aangifte met alle gevolgen van naheffing en boete die daarbij horen. De inspecteur zal voor zijn naheffing teruggrijpen naar de 'tabel BPM' die op het aangiftemoment gold aangezien bij de aangifte die je deed geen alternatief door u als aangever is aangeleverd. Waar de aangifte bewust onjuist is geweest, geeft hem dit zélfs ruimte voor een fiscale boete.

De Hoge Raad oordeelt verder dat bij toepassing van een koerslijst die géén huurautocorrectie doorvoert, je deze koerslijst daarop niet zelfstandig op kunt aanpassen. Je kunt in de praktijk daarmee énkel Xray als koerslijst voor ex-rental toepassen. Met een taxatierapport is, mits goed gemotiveerd en geobjectiveerd, wél een waardevermindering voor ex-rental door te voeren.

Heeft uw 'slimme taxateur' zich, al dan niet in uw opdracht, 'vergist'? De gevolgen zijn voor de aangever en niet voor de taxateur. Het is zaak uw aangiften te beoordelen op onjuistheden wat dit betreft. De inspecteur kan u hierop, zoals bij iedere aangifte, 5 jaar lang naheffen en beboeten. Graag beoordelen wij vrijblijvend en discreet uw huidige wijze van aangifte waarna wij u een eerlijk advies geven; ook als u wél al op het slimme spoor zit. U mag daarvoor contact opnemen met Frank Bolsenbroek of via ons centrale e-mailadres.

Wilt u maximaal rendement bij uw BPM aangifte en daarbij oprecht BPM aangifte doen? Bolsenbroek & Partners adviseert u professioneel en gedegen binnen de normale mogelijkheden. Dat kan zowel met een koerslijst aangifte, een tabel aangifte als met een taxatierapport aangifte. De resultaten, ook na aftrek van van onze kosten, zullen u positief verrassen.

Het arrest Hoge Raad 28-02-2020


RDW: (nog) Geen herstart importschade keuringen

hervatting schadekeuringen?

Gisteren publiceerde de RDW 'Herstart import zware voertuigen en schadekeuringen vanaf 28 april'. Hier uit maakten niet alleen wij, maar ook BOVAG op dat importauto's met schade weer door de RDW geïdentificeerd gaan worden op het keuringsstation. De titel van het bericht is dan ook even hoopgevend als 'misleidend'. De RDW verduidelijkt verder:

 

Vanaf 28 april start de RDW weer met importkeuringen van zware bedrijfsauto’s en zware aanhangwagens. Daarnaast start de RDW weer met het keuren van Nederlands gekentekende personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s die na schade een status ‘verbod voor rijden op de weg’ hebben gekregen en weer zijn gerepareerd. Afspraken maken is inmiddels weer mogelijk.

De vaagheid zit hem in 'Nederlands gekentekende'. Het gaat dus énkel om Nederlands geregistreerde auto's die eerder een WOK (1) schade (zware schade) hebben opgelopen waarna het NL kenteken tijdelijk ongeldig (verbod rijden op de weg) is gemaakt. Een met dergelijke schade geïmporteerde auto wordt dus nog altijd door de RDW niet geïdentificeerd.

Hiaat in RDW Corona Noodprocedure

Binnen de RDW Corona noodprocedure wordt bij opgave identificatie een vraag gesteld:

Een héle lastige vraag wanneer je deze moet beantwoorden en:

  1. je weet dat het voertuig bij een vorige eigenaar, 3 jaar geleden, een scherm en koplamp in elkaar heeft gehad.
  2. je weet dat RDW geen schadevoertuig als bedoeld in Artikel 1.1 Regeling voertuigen (WOK/zware schade) identificeert binnen de noodprocedure.
  3. je je afvraagt: wanneer je voertuig dus geen WOK schade heeft; kan je dan nee invullen?
  4. wanneer je geen WOK schade schade voertuig hebt, en je vult 'ja' in; wat doet RDW dan met de auto? Mag je de auto dan wél laten zien onder de noemer van 'steekproef'?
  5. je je afvraagt: hoe interpreteert de individuele RDW-er het antwoord 'Ja' maar jij wéét of meent dat je geen WOK schade hebt.
  6. je je afvraagt: hoe belangrijk kan (al dan niet in (ver) verleden herstelde schade) voor de identificatie zijn?
  7. je al eens hebt meegemaakt dat je op een herstelde schade, die niet onder de WOK viel, toch alsnog een WOK kreeg.
BOVAG: 'blij'

Het is lastig te begrijpen waarom de RDW zo krampachtig om blijft gaan met de herstart van identificatie van importvoertuigen met schade. Ook 'BOVAG heeft diverse gesprekken gevoerd met RDW en is blij dat RDW ook deze importkeuringen weer gaat uitvoeren. Die is namelijk erg belangrijk voor de bedrijfsvoering van BOVAG-leden.'
BOVAG en RDW hebben elkaar dus ook niet goed begrepen.

 

Tijdelijke importprocedure

De tijdelijke coronaprocedure voor import van personenauto’s, lichte bedrijfsauto’s, twee- en driewielers, blijft voorlopig ongewijzigd. Wanneer de RDW weer importkeuringen aan particulieren gaat aanbieden, is op dit moment onduidelijk. Zij kunnen momenteel wél met onze hulp een voertuig importeren en op naam zetten. Meer informatie hierover vindt u hier.